Специални предложения
BMW Evo Speed Lo
149,99 лв. 129,99 лв.
Ferrari Bag
119,00 лв. 89,99 лв.
Ferrari Valorosso SF V Kids
94,99 лв. 69,99 лв.
Mercedes evoSPEED Lo MAMGP V Kids
94,99 лв. 69,99 лв.
Mercedes Mens Sweatshirt
279,99 лв. 169,99 лв.

Поверителност

~~
Политика за поверителност

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ (ИНФОРМАЦИЯ)

При администрирането на нашия уеб сайт ние събираме следните данни за Вас:

Подробности за посещенията  на нашия сайт и ресурсите до които имате достъп, включително, но без да се ограничаваме  до данни за трафик, данни за местоположение, уеб блогове, и други комуникационни данни.

Информацията, която предоставяте при попълването на форми на нашия уеб сайт, когато се регистрирате за информация или за да направите поръчка.

Информация, предоставена ни при комуникацията ви с нас по каквато и да е причина.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOKIES („БИСКВИТКИ”)

Възможно е да събираме информация за вашия компютър, докато сте на нашия уеб сайт. Това ни позволява да подобрим услугите си и да предоставим статистическа информация относно използването на Интернет сайта, когато е уместно. Подобна информация няма да идентифицира вашите лични данни, това са статистически данни относно посетителите на сайта и ползването на нашия сайт. Тази статистическа информация не разкрива никакви персонални данни.

По подобен начин, ние събираме  информация относно ползването ви на интернет използвайки файл „cookie”. Когато се използват тези „cookies” се изтеглят на компютъра ви автоматично. Този „cookie” файл е записан на твърдия диск на вашият компютър, тъй като "бисквитките" съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на компютъра ви.

Те ни помагат да подобрим нашия сайт и услугите които ви предоставяме. Всички компютри имат способността да отхвърлят „бисквитките”. Това може да бъде постигнато чрез активирането на настройката на вашия браузър, която ви позволява да отхвърлите „биквитките”. Имайте предвид, в случай  че решите да блокирате „бисквитките”, може да нямате достъп до определени части от нашия уеб сайт.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ  ДАННИ

Политика на Поверителност. Предоставените данни се съхраняват на нашите защитени сървъри. Някои данни ще бъдат кодирани с цел осигуряване  на  тяхната сигурност.  

Обмена  на информация по Интернет не е напълно сигурен  и поради това ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени до нас по електронен път, следователно предаването на такива данни  е изцяло на ваш собствен риск.

 

РАЗКРИВАНЕ  НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

 

Работи на OpenCart
One Fan Shop © 2019